Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti
2007- 2008   
. ..